பர்மிய முஸ்லிம்களைக் காப்பாற்று!

பர்மிய முஸ்லிம் படுகின்ற வேதனை
தர்மம் நியாயம் தலைகீழாய்ப் போனதை
புத்தன் பெயரில் புரியும் படுகொலை
நித்தம் அழுதேன் நினைத்து
பச்சிளம் பாலகர்ப் பற்றிய நோன்பினை
மெச்சியும் பார்த்து மெழுகாய் உருகினன்
நாதி யிலாநிலை நாட்டில் அகதியாய்;
நீதி வழங்குவாய் நீ
தாயை இழந்து தவிக்கும் குழந்தையை
நாயாய்க் கருதி நடுவீதி(யில்) சுட்டுப்
பொசுக்கும் மிருகமாய்ப் போனர்; இனத்தை
நசுக்கு மிவர்கள் நடப்பு

Close