சான்றிதழ் அழிக்கப்பட்டுள்ள பொருட்களின் பட்டியல்.
1. Bovonto
2. Kalimark Panner
3. Kali ‘s Club Soda
Advertisement

' />

பொவாண்டோ – BOVONTO குளிர்பானத்திற்க்கு ஹலால் இந்தியா சான்றிதல்

இந்தியாவின் தலைசிறத்த சான்றிதழ் அளிக்கும் நிறுவனமான ஹலால் இந்தியா தற்போது தமிழகத்தின் பிரபலமான போவொண்டா எனும் குளிர் பானத்திற்கு ஹலால் இந்தியா சான்றிதழ் அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்து கொள்கிறோம்

சான்றிதழ் அழிக்கப்பட்டுள்ள பொருட்களின் பட்டியல்.
1. Bovonto
2. Kalimark Panner
3. Kali ‘s Club Soda

Advertisement

Close