இன்றைய இஸ்லாமிய சிந்தனை

திருக்குர் ஆனில் கூறப்பட்டுள்ள நபிமார்கள் எத்தனை பேர்?

உலுல் அஸ்மு என்னும் நபிமார்கள் 25 பேர்.

Close