இன்றைய இஸ்லாமிய சிந்தனை

வினா :    காத்தமுன் நபிய்யின் என்பதன் பொருள் என்ன?

விடை :   நபிமார்களுகெல்லம் முத்திரையனவர் (இறுதியானவர்)  என்று பொருளாகும் .

Close