இன்றைய இஸ்லாமிய சிந்தனை

வினா :   சுன்னத்தான நோன்புகள் எத்தனை ?

விடை :   சுன்னத்தான நோன்புகள் மூன்று அவை 

1,)நோன்பு 
2,)ஆறு நோன்பு 
3,)அரFபாத்தின் நோன்பு 

Close