உங்கள் வெளிநாட்டு விசா மீது சந்தேகம் உள்ளதா? இத படிங்க…!

கணினி உதவியுடன் விசா உண்மை தன்மையை சோதித்து அறிய பயனுள்ள லிங்க் உங்களுக்காக வழங்குகிறார். மற்ற தமிழருக்கு உதவிடும் மனம் இருந்தால் நீங்களும் ஷேர் செய்யலாம்.

Track Your Visa Application (UAE, QATAR, OMAN, SAUDI, BAHRAIN)

1. DUBAI VISA CHECK LINK
————————————-
http://ednrd.ae/portal/pls/portal/INIMM_DB.DBPK_VISAVALIDITY.Query_VisaValidity

2. SAUDI IQAMA VISA CHECK LINK
———————————————-
https://visa.mofa.gov.sa/visaServices/PrintVisa

https://www.eserve.com.sa/VVSWeb/_jsp/cvv.jsp

https://enjazit.com.sa/Enjaz/GetVisaInformation/Person
toturial

How to Check Visa Status Online – Permanent Family Visa or Visit Visa

3. QATAR VISA CHECK ONLINE
——————————————

https://www.moi.gov.qa/site/english/

https://eservices.moi.gov.qa/eservices-portal/pages/serviceGroups.xhtml

4. OMAN VISA CHECK ONLINE
—————————————–
http://www.rop.gov.om/english/onlineservices_visastatus.asp

5. BAHRAIN VISA ONLINE CHECK
——————————————–
http://lmra.bh/portal/en/home

6. MALAYSIA VISA ONLINE CHECK
———————————————-
https://eservices.imi.gov.my/myimms/login

7. SINGAPORE VISA ONLINE CHECK
VISIT VISA CHECK :-
————————————————–
https://save.ica.gov.sg/save-public/index.xhtml;jsessionid=pNgbWJ1QYhBG54lc2r9rLhrCgNKnSP6nf32LWDyC6cQytL01ZhTb!-727631320

WORK PERMIT CHECK
——————————
:-https://wponline.mom.gov.sg/WPOLLoginController?action=WPOLLoginAction&actionType=WPOLNonLogin

EPASS SPASS CHECK:-
——————————
https://eponline.mom.gov.sg/epol/PEPOLUAMT012DisplayAction.do

நன்றி: Keelakarai Classified

 

Close