இன்றைய இஸ்லாமிய சிந்தனை

வினா:   கொட்டாவி வந்தால் என்ன கூற வேண்டும் ?

விடை:   அஊதுபில்லாஹி மினஷ் ஷைதனிர்ரஜிம்  எனக் கூறவேண்டும்.

Close