இன்றைய இஸ்லாமிய சிந்தனை

வினா:   தும்மல் எத்தனை தடவை தொடராக வந்தால் பதில் சொல்லலாம் ?

விடை :   மூன்று  தடவை  தொடராக  வந்தால்  பதில்  சொல்லலாம் ,அதற்கு மேல்  தும்மிகொண்டிறுந்தால்  அது  ஜலதொசத்துக்கு  அடையாளமாகும்.

(இறைவனிடம் ஷிபாவை தேடவேண்டும் .)

Close