இன்றைய இஸ்லாமிய சிந்தனை

வினா :     திருமணம் முடிந்தபின் தம்பதிகள் என்ன செய்ய வேண்டும் ?

விடை :    இருவரும் உலகப்பெசை பேசாமல் தொழுகையில் ஈடுபட்டு பிறகு ஒன்று சேர்த்தல் இறைவன் அவர்களுக்கு ஈருலகிலும் நற்பக்கிய்யமுடயவர்களாக்கி நல வாழ்வளிபபான்.

Close