இன்றைய இஸ்லாமிய சிந்தனை

   வினா:    நபிமார்களுடைய பெயர்களை குழந்தைகளுக்கு வைக்கலாமா ?

  விடை:   நபிமார்கள் பெயரை வைப்பது கூடும்.

Close