இன்றைய இஸ்லாமிய சிந்தனை

வினா :   அரfபா நல்ல என்றால் என்ன ?

விடை :   துல்ஹஜ் மாதம் பிறை 9’க்கு அரfபா நாள் எனப்படும்.

Close