இஸ்லாமிய வினாடி வினா

வினா;  சிந்தனையால் உண்டாகும் பலன் என்ன ?

விடை ;   முஸ்லிம் சகோதரர்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு , சிந்தனை செய்வது , இது ஓராண்டு வணக்கம் செய்வதை விட மிகச்சிறந்தது .

Close