அதிரை அளவில் முதல் 3 இடம் பிடித்த சாதனையாளர்கள்!

முதலாம் இடம்- மரியம் பாத்திமா 1131 /1200(கா.மு.பெ)

இரண்டாம் இடம்- அப்துஷ் ஷக்கூர் 1110 /1200 (கா.மு.ஆ)

மூன்றாம் இடம் – பவித்ரா 1099 /1200 (கா.மு.பெ)

Advertisement

Close