ஜப்பானில் பெருநாள் கொண்டாய அதிரையர்கள்!

ஜப்பான் வாழ் அதிரையர்கள் இன்று நண்பர்களோடு பெருநாள் தொழுகை முடித்து மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொண்டார்கள்.

Close