பருவம் (பாடலுடன் கவிதை)

முந்தியப்  பருவம் கருவறை வளர்ச்சி

**** முதன்முதற் அங்குதான் சுழற்சி
தந்தையும் தாயும் இறையவ னருளால்
****தளிர்நடை பயிற்றுதல் பருவம்
பந்துபோ லுருண்டுத் திங்களும் ஆண்டும்
****பருவமாய் வளர்ந்திடும் நீண்டு
வந்திடும் முதுமைத் தோற்றமும் பாயும்
*******வளமையும் இளமையும் தேயும்!
இளமையில் வேட்கைப் பருவமாய் அலைந்தாய்
****இல்லறம் கண்டதால் நிலைத்தாய்
வளமையில் இறையை மறந்ததை யோசி
****வறுமையின் புயலதும் வீசி
உளமதில் பருவ மாற்றமும் வந்து
*****உறுதியும் குலைந்துநீ நொந்து
களமதில் மாறும் காட்சியாய் உருவம்
******கரைந்ததும் காலமெனும் பருவம்!
கருவறைப் பருவம் பெற்றதை மறந்தாய்
****கனவினில் மிதந்துநீ திரிந்தாய்
ஒருமுறை எழும்பித் தீர்ப்பினைக் கண்டே
****ஒருயுகப் பருவமும் உண்டே
பெருகிடும் துயரம்; பேறெனச் சுவனம்
******பெற்றிடத் தீர்ப்பிலே கவனம்
பருவமாம் மறுமை நிரந்தரம் அன்றோ?
.********படித்திடு வாழ்வினில் நன்றாய்!
அறுவடைப் பருவம் மட்டுமே ஆங்கு
*********அதற்கென விதைத்திடு இங்கு
மறுமுறை உலகின் பருவமும் தீண்டா
*********மறுமையை நம்புவோர் வென்றார்
நெறிமுறை பேணி வாழ்ந்திடும் பருவம்
*******நிழலெனத் தொடரும் உருவம்
பறிமுதல் செய்த உயிருடன் வாழ்க்கைப்
.**********பருவமும் சென்றிடும் காற்றாய்!
பாடலாசிரியர்: அதிரை கவியன்பன் கலாம்,(அபுதபி)
பாடியவர்: அதிரை பாடகர்: ஜாஃபர் (ஜித்தாஹ்)


“கவியன்பன்”
அபுல் கலாம் 
“கவியன்பன்” கலாம், அதிராம்பட்டினம்( பாடசாலை), அபுதபி (தொழிற்சாலை)
அலை பேசி: 00971-50-8351499 / 056 7822844
வலைப்பூந் தோட்டம்: http://www.kalaamkathir.blogspot.com/ (கவிதைச்சோலை)
மின்னஞ்சல்: kalaamkathir7@gmail.com
Close