பதிவுகள்

அதிரை ஷம்சுல் இஸ்லாம் சங்கத்தின் இன்று போலியோ சொட்டுமருந்து கொடுக்கப்படுகிறது


அதிரை ஷம்சுல் இஸ்லாம் சங்கத்தின் இன்று போலியோ சொட்டுமருந்து கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இதன் அடிப்படையில் ஜந்து வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு கட்டாய போலியோ சொட்டுமருந்து கொடுக்கவேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

Show More

Related Articles

Close