கேரளா ஜம்மியத்துல் உலமா சபை தலைவர் மரணம்

சமஸ்த கேரளா ஜம்மியத்துல் உலமா சபையின் தலைவரும் கண்ணியத்திற்குரிய தாஜுல் உலமா அப்துர்ரஹ்மான் அல்புஹாரி அவர்கள் வபாத் ஆகிவிட்டார்கள்.

-ideal vision

Close