வெளிநாட்டு வாழ்க்கை,

candle-tip-over-wax.jpg (1200×1600)

வெளிநாட்டு வேலை என்பது மெழுகுவர்த்தி போல,

தன்னை உருக்கி கொண்டு தன்னை
சார்ந்தவர்களுக்கு  வெளிச்சத்தை தருவது
போல்!

Close