உறுப்பினருமாகிய      வழக்கறிஞர்      Z.   முஹம்மது     தம்பி      அவர்களின்      திருமண      நிகழ்ச்சிக்கான      அழைப்பு.
                                  
' />

SDPI கட்சியின் தஞ்சை தெற்கு மாவட்ட தலைவர் முஹம்மது இலியாஸ் அவர்களின் இல்லத் திருமண அழைப்பு

SDPI      கட்சியின்       தஞ்சை      தெற்கு      மாவட்ட      தலைவர்      Z.   முஹம்மது       இலியாஸ்      அவர்களின்      சகோதரரும்,      கேம்பஸ்      ஃபிராண்ட்      ஆப்      இந்தியா      அமைப்பின்      தேசிய      செயற்குழு

உறுப்பினருமாகிய      வழக்கறிஞர்      Z.   முஹம்மது     தம்பி      அவர்களின்      திருமண      நிகழ்ச்சிக்கான      அழைப்பு.

                                  

Close