மக்களின் முதல்வர் !!

மக்களோடு மக்களாக மக்கள் (டெல்லி) முதல்வர்!  மக்கள் மனதை கவர்ந்து வருகிறார் டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கேஜ்ரிவால். 

Advertisement

Close