மக்கா இமாம்களுக்கு சவூதி மன்னர் சல்மான் வழங்கிய பாச விருந்து!

scசவுதி மன்னர் சல்மானின் வழங்கிய விருந்தில் மக்காவின் மக்காவில் தங்கியுள்ள சவுதி மன்னர் சல்மான் மார்க்க அறிஞர்களை கண்ணிய படுத்தும் விதத்தில் மக்காவின் .இமாம்கள் அனைவரை தனது இருப்பிடத்திர்கு அழைத்து அவர்கள் அனைவரோடும் கலந்து உரையாடி அவர்களுக்கு விருந்தளித்து மகிழ்ந்தார்

Close