அதிரை பைத்துல்மாலின் குர்பானி திட்டம் அறிவிப்பு

  எதிர்வரும் துல்ஹஜ் பிறை 10ம் தேதி ஹஜ்  பெருநாளை முன்னிட்டு அதிரை பைத்துல்மாலின் கீழ்கண்ட விபரப்படி குர்பானி திட்டதிற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கூட்டு குர்பானி பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ.1400 முழு குர்பானி ஆடு.

Close