அதிரை பைத்துல்மால் கூட்டு குர்பானி திட்ட அறிவிப்பு

அதிரை பைத்துல்மால் சார்பாக கடந்த ஆண்டுகளைப் போல் இந்த ஆண்டும் கூட்டு குர்பானி திட்டத்திற்க்கான தொகை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள்து.

image

Close