சவூதியில் செப்டம்பர் 24 ஹஜ்ஜு பெருநாள்

image

சவுதி அரேபியாவில் ஈத் அல் அத்ஹா வருகின்ற  24 செப்டம்பர் வியாழக்கிழமை நடைபெறும். 23 செப்டம்பர் அன்று அரபாவுடைய நாள் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இச்செய்தியினை அந்நாட்டு அதிகாரபூர்வமான பத்திரிக்கை இச்செய்தியினை வெளியிட்டுள்ளது.ஃ

Monday will be the last day of Zul Qaadah and Tuesday, September 15, 2015, will mark the beginning of the lunar month of Zul Hijjah.

The first day of Eid Al Adha will be on Thursday, September 24, 2015, as the Zul Hijjah moon was not sighted on Sunday, September 13, 2015, according to a statement from the Islamic Crescents’ Observation Project.

“Monday will be the last day of Zul Qaadah and Tuesday, September 15, 2015, will mark the beginning of the lunar month of Zul Hijjah,” the Supreme Court of Saudi Arabia said.
The peak of Haj (Day of Arafat) will be on Wednesday, September 23, 2015
                   

Close