ஹஜ் என்னும் அற்புதம்

 

 

 

 

 

 

 

 

சாந்திச்  சரணா  லயமாம் – ஹஜ்ஜில்
…………சாரும் புவியின்  முதலா லயமாம்
ஏந்திப் பிரார்த்திக்கும் ஆங்கே—அருள்
………….இறங்கிடும் ஹாஜிகட்கு நன்மையும் பாங்கே
தந்தைஇப் றாஹிம்பாங் கோசை- இந்தத்
……….…தரணியில் மக்காவின் ஈர்ப்பு விசையாம்
சிந்தையிட் சேருமிறை போதம்- ஆங்குச்
……………சேர்ந்தே ஒலிக்கும் திருமறை நாதம்

அரபு நாட்    டுக்குள்ளோர்    நாடு – அங்கே
…….….அகிலமுஸ்     லிம்களின்  கூட்டுமா   நாடு
மரபு  வழிகளில்  தேடல்  -புவி
……..….மனித  நதிகளின்  சங்கமக் கூடல்
வெள்ளை யுடையில் மகிழ்ச்சி – மக்கள்
……வெள்ளத்தால் மக்கா நகரம் நெகிழ்ச்சி
உள்ளம் அழுக்கினைப் போக்கும் —அங்கே
………உள்ஹிய்யா என்பதும் இந்தநல் நோக்கம்
நிலவதும்   நாணியே  கேட்கும் –  ஹாஜி
 … நிலவிடும்  பேரொளி  உன்னிப்பாய்ப்  பார்க்கும்
 உலவும்   சமத்துவம்  மெய்க்கும் — உண்மை
 …….உலகம்  தெளிந்திட  நாட்டியே வைக்கும்
அதிரை“கவியன்பன்” கலாம், அபுதாபி
haj poem 1

Close