அதிரை குவைத் இஹ்வான் சமுக பெருநாள் சந்திப்பு (படங்கள் இணைப்பு)

அஸ்ஸலாமு அழைக்கும்
நேற்று நாடதா தியாக திருநாள் சந்திப்பு குவைத் வால் அதிரை இஹுவன் சமுகா சேவை மையம் சர்பகா
அதிரை சேர்த்தா சகோதர்கள் கலந்து கொண்டனர் மற்றும் வருகின்ற காலகளில் சிறப்பான முரைல் பனி செய்வாம் என்று அதிரை இஹுவன் சமுகா சேவை சேர்த்த நாம் சகோதர்கள் ஊர்தி அளித்தனர்

image

image

image

image

Close