அமீரகத்தில் முஹர்ரம் விடுமுறை அறிவிப்பு

முன்னிட்டு அமீரகத்தில் வரும் வியாழன் (15 அக்டோபர் 2015) அன்று சம்பளத்துடன் கூடிய பொது விடுமுறை என Ministry of Labour அறிவித்துள்ளது.

Close