அதிரை பெரிய மீன் மார்க்கெட்டில் மீன்கள் வரத்து இன்று அதிகமாக காணப்பட்டது (படங்கள் இணைப்பு)…

191220152117அதிரை பெரிய மீன் மார்க்கெட்டில் இன்று மீன்கள் வரத்து அதிகமாக காணப்பட்டது. பன்னா,வாளா மீன் ,நகர மீன்,கெலக்கை மீன், தாளஞ்சுறா,அஞ்சல மீன்,முரள் மீன், தேச பெடி,பெறிய நண்டுகள் போன்ற வற்றை அதிகமாக காணப்பட்.டது இதனை அடுத்து இந்த மீன்களை மக்கள் ஆர்வமாக வாங்கி செல்கின்றனர்….111220152111191220152118191220152119191220152120191220152121191220152126191220152123

Close