Adirai pirai
posts உள்ளூர் செய்திகள்

அதிரை பெரிய மீன் மார்கெட்டில் இன்றைய மீன்களின் நிலவரம் (படங்கல் இனணப்பு)..

090120162146 copyஅதிரை பெரிய மீன் மார்கெட்டில் இன்று மீன்களின் வரத்து அதிகமாக காணப்பட்டது  பன்ன மீன், கெலக்க மீன், தாளஞ்சுறா ,அஞ்சல மீன், வால மீன், தேசபொடி, கத்தால மீன், முறல் மீன்,பெரிய நண்டுகள் ,பெரிய இறாள்கல் ,நகர மீன் ,தொவப்பொடி, கொடுவாமீன்,மொறக்குச்சி,மொதக்கண்டமீன்,பாறைமீன்,வீலாங்குமீன்,கத்தாலபொடி,திருக்கை மீன்,இது பொன்ற பல வகையான மீன்கள் இன்று அதிகமாக காணப்பட்டது இதனண அடுத்து மக்கள் இதை ஆர்வமாக வாங்கிச் சென்றனர்.
090120162145 copy090120162147 copy090120162148 copy090120162149 copy090120162150 copy090120162151 copy090120162152 copy090120162153 copy090120162154 copy090120162155 copy090120162156 copy090120162157 copy

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy