முஸ்லிம்கள் எச்சரிக்கை! மில்கி பார் சாக்லெட்டில் பன்றியின் கொழுப்பு!

  
குழந்தைகள் விரும்பி உண்ணும் மில்கி பார் சாக்லெட்டில் பன்றியின் கொழுப்பு உள்ளது. முஸ்லிம்கள் தவிர்க்க வேண்டிய சாக்லெட் அதிக கவனம் செலுத்தவும். 
பன்றி இறைச்சி, இரத்தம் தடை என்று திருக்குர்ஆனில் பல்வேறு இடங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளது.
2:173, 5:3, 5:60, 6:145, 16:115.

Close