தஞ்சை இஜ்திமாவில் SDPI தன் ஆர்வலர்கள்!!!

தஞ்சை இஜ்திமாவில் SDPI தன் ஆர்வலர்கள் மாநாட்டிற்க்கு வந்தவர்களுக்கு உதவி வருகின்றனர்.

image

image

image

Close