நல்லவர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்க! தமிழகத்திற்கு வாழ்வளிக்க! நேர்மையாக வாக்களிப்போம்!

election 2016 2

நல்லவர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்க!

தமிழகத்திற்கு வாழ்வளிக்க!

நேர்மையாக வாக்களிப்போம்!

-நூருல் இப்னு ஜஹபர் அலி

Close