காதிர் முஹைதீன் பெண்கள் பள்ளியில் முதல் மூன்று இடம் பிடித்தவர்கள்!

காதிர் முஹைதீன் பெண்கள் பள்ளியில் முதல் மூன்று இடம் பிடித்தவர்கள் முழு மதிப்பெண் விபரம்.

முதல் இடம்

அஷ்மா.A
484/500

ஆஃரின் பாரிஷா
484/500

இரண்டாம் இடம்

ஆஷிகா.S
478/500

மூன்றாம் இடம்

பெமினா.J
472/500

தேர்ச்சி விகிதம்
98%

கணக்கு பாடத்தில் 100℅ பெற்றவர்கள்

அஷ்மா
ஃபஷானா பாத்திமா

Close