Adirai pirai
உள்ளூர் செய்திகள்

அதிரை பெரிய மீன் மார்கெட்டில் இன்று மீன்களின் வரத்து குறைவாக காணப்பட்டது!(படங்கள் இணைப்பு)

df20e116-f7d2-4fdb-98bd-7ace40f29156அதிரை பெரிய மீன் மார்க்கெட்டில் இன்று மீன்கள் வரத்து குறைவாக காணப்பட்டது. சிறிய சீலா மீன்,பன்னா,வாளா மீன் ,கெலக்கை மீன், ,அஞ்சல மீன்,எரும நாக்கு , தேச பெடி,ஊளி மீன்,பெறிய நண்டுகள் ,பெரிய இறள்கல் போன்ற வற்றை அதிகமாக காணப்பட்.டது இதனை அடுத்து இந்த மீன்களை மக்கள் ஆர்வமாக வாங்கி செல்கின்றனர்..df20e116-f7d2-4fdb-98bd-7ace40f29156 c3b6220c-291d-4799-ab1b-9f3c7933a07e a71c3a20-1708-44d4-b075-37764fb31851 1b92ca75-5c3f-46a3-8115-2823f9134751 687c8682-f2b0-466a-82e7-2f7c86f3c0a2