அறிமுகம் செய்யபட்டுள்ள புதிய 500 மற்றும் 2000 நோட்டுக்கள்!

ரிசர்வ் வங்கி சார்பாக வெளியிட்டுள்ள புதிய 500 மற்றும் 2000 புதிய நோட்டுக்கள்.

Close