இஸ்லாமிய சிந்தனை

அத்தஹயாதில் இல்லல்லாஹ் என்று  கூறும் போது கலிமா விரலின் அடிப்பகுதியில் பெருவிரல் ஓரத்தை அலுத்தக் காரணம் என்ன?

இதயத்தில் ” அல்லாஹ்” என்ற ஏகத்துவத்தை நிலைபடுத்தும் காரணமே ஆகும்.

                                                                                                இன்று  ஷபே பராஅத்

Close