மின் கட்டணம் கணக்கிடும் முறை!!!

மின் கட்டணம்
கணக்கிடும் முறை நாம் தெரிந்து கொள்ளவேண்டிய ஓன்று !!
வீட்டு
இணைப்புகளுக்கானது:-
முதல் நிலை:-
1-100 யூனிட் வரை ரூபாய் 1.00
நிலைக்கட்டணம்
இல்லை.
(நீங்கள்
100 யூனிட்டுக்குள் எவ்வளவு உபயோகித்தாலும்
ஒரு
யூனிட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் மட்டும் தான். கூடுதலாக
எந்த
கட்டணமும் இல்லை.)
—————————————
இரண்டாம் நிலை:-
1-200 யூனிட் வரை ரூபாய் 1.50.
நிலைக்கட்டணம்
ரூபாய் 20.00.
(நீங்கள்
100 யூனிட்டுக்கு மேல் உபயோகிக்கும்
சமயம்
இந்த இரண்டாம் நிலைக்கு வந்துவிடுவீர்கள்.
நீங்கள்
110 யூனிட் உபயோகித்தால் உங்களுக்கான
தொகை
165.00 + நிலைக்கட்டணம் ரூ.20.00 ஆகமொத்தம்
ரூபாய்
185.00 செலுத்தவேண்டும்.)
——————————-
மூன்றாம்
நிலை:-
1-200 யூனிட் வரை ரூபாய் 2.00.
201-500 யூனிட்
வரை ரூபாய் 3.00.
நிலைக்கட்டணம் ரூபாய் 30.00.
(நீங்கள்
200 யூனிட்டுக்கு மேல் உபயோகிக்கும்
சமயம்
இந்த மூன்றாம் நிலைக்கு வந்துவிடுவீர்கள்.
நீங்கள்
210 யூனிட் உபயோகித்தால் உங்களுக்கான
தொகை
200 யூனிட் வரை 400.00+ 10 யூனிட்டுக்கு
3.00 வீதம்
30.00+ கூடுதல் கட்டணம் ரூ,30.00
ஆகமொத்தம்
ரூபாய் 460.00
செலுத்தவேண்டும்.)
————————–
நான்காம் நிலை:-
1-200 யூனிட் வரை ரூபாய் 3.00.
201-500 யூனிட்
வரை ரூபாய் 4.00.
500 க்கு
மேல் ரூபாய் 5.75
நிலைக்கட்டணம்
ரூபாய் 40.00
(நீங்கள் 500
யூனிட்டுக்கு
மேல் உபயோகிக்கும் சமயம்
இந்த
நான்காம் நிலைக்கு வந்துவிடுவீர்கள்.
நீங்கள்
510 யூனிட் உபயோகித்தால்
முதல் 200
யூனிட்டுக்கு
600.00+ அடுத்த 300
யூனிட்டுக்கு
4 ரூபாய்
வீதம் 1200.00+ 10
யூனிட்டுக்கு
5.75 வீதம் ரூபாய்
57.50+கூடுதல்
கட்டணம் ரூபாய் 40.00
ஆகமொத்தம்
ரூ.1898.00 நீங்கள்
செலுத்தவேண்டும்)
Close