இன்றைய இஸ்லாமிய சிந்தனை

இறைவனை தரிசிப்பதற்குரிய ஞானத்தைப் பற்றி சிந்திப்பதன் பலன் யாது?
மனிதன் ,ஜின்கள் ஆகியோர் அனைவரும் செய்கின்ற வணக்கங்களை விட மிக
சிறந்ததாகும்.
  
Close