Adirai pirai
posts

அதிரை அளவில் முதல் 3 இடம் பிடித்த மாணவ மாணவிகள்

அதிரை அளவில் 10ம் வகுப்பில் முதல் 3 இடம் பிடித்த மாணவ மாணவிகள் விபரம்:

முதல் இடம்

ஹஃபீலா 491 /500   பள்ளி:இமாம் ஷாபி

ஆய்ஷா சித்திக்கா 491/500   பள்ளி:காதிர் முகைதீன் பெண்கள் பள்ளி 

இரண்டாம் இடம்

 நிஹாரா, 489/500   பள்ளி:காதிர் முகைதீன் பெண்கள் பள்ளி 

அர்ச்சனா 489/500   பள்ளி:காதிர் முகைதீன் பெண்கள் பள்ளி 
ஆய்ஷா 489/500   பள்ளி:காதிர் முகைதீன் பெண்கள் பள்ளி 

மூன்றாம் இடம்:

தீவிகா 484/500  பள்ளி:அதிரை அரசு NO.1பெண்கள் பள்ளி