Adirai pirai
posts

தேர்சி சதவீதங்கள்!!

இமாம் ஷாபி பள்ளியில் 100% தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் 
அரசினர் மேல்நிலைப் பள்ளி 98 % சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளது.
காதிர் முஹைதீன் பெண்கள் பள்ளி 97% தேர்ச்சி சதவீதம் பெற்றுள்ளது
காதிர் முஹைதீன் ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி 81% சதவீதம் தேர்ச்சி பெவ்ற்றுள்ளது.