Adirai pirai
posts

இன்றைய இஸ்லாமிய சிந்தனை

தராவிஹ் தொழுகை என்றால் என்ன?
ரமலான் மாதம் இஷாவுக்கு பின் தொழப்படும் சுன்னத்து 20 ரகாஅத்துகள் தராவிஹ்
தொழுகை எனப்படும்.