இன்றைய இஸ்லாமிய சிந்தனை

பின்னர் நடக்கும்  பற்றி கூறினால் என்ன குற வேண்டும் ? அதன் பொருள் 

என்ன?

இன்ஷா அல்லாஹ் என்று கூர வேண்டும் ,இறைவன் நாடினால் என்பது 

பொருள் .

Close