இன்றைய இஸ்லாமிய சிந்தனை

வறுமையை போக்குவதற்கான  வழி 

சலவாத்து ஓதுவதினால் என்ன பயன் உண்டாகும் ?

ஒருவர் ஒவொரு நாளும் 500 சலவாத்துகளை ஓதினால். அவரை விட்டு 

வறுமையை போக்கிவிடுவான் . 

Close