இன்றைய இஸ்லாமிய சிந்தனை

வினா :   ஸலாம் கூறுவதன் சிறப்பென்ன ?

விடை :  முந்திக் கொண்டு ஸலாம்  சொல்வது சிறப்பானது, முகஸ்துதியை விட்டும் நீக்குவதாகவுமிருக்கும். 

Close