Adirai pirai
posts

இன்றைய இஸ்லமிய சிந்தனை

வினா :      மலக்குமார்களின் பெயர்களை குழந்தைகளுக்கு வைக்கலாமா?

விடை :     மலகுகள் பெயரை வைப்பது கூடாது .