இன்றைய இஸ்லாமிய சிந்தனை

வினா  :     அல்லாஹ்வால் முதல் வஹி இறக்கப்படும் போது நபிகள் (ஸல்) அவர்களுக்கு வயது என்ன ?

விடை :     நாற்பது வயது 

Close