SDPI கட்சியின் முக்கிய அறிவிப்பு      அனைவரின் எதிர்பார்ப்புக்கு இனங்க முஸ்லிம் லீக் மற்றும் ம ம க போட்டியிடும் தொகுதிகளில் SDPI கட்சி போட்டியிடவில்லை.

Close