மூன்று பாடத்தில் சதம் கண்டு அதிரை பள்ளி மாணவன் சாதனை

அதிரை காதர் முகைதீன் ஆண்கள் மேனிலை பள்ளி  மாணவன் Y.அப்துஸ் ஷகூர் த/பெ யாகூப்   அவர்கள் பத்தாம்  வகுப்பு பொது தேர்வில் 478 மதிப்பெண் பெற்று பள்ளியளவில் முதல் இடமும் மேலும் கணக்கு,அறிவியல்.மற்றும்  
சமூக அறிவியல் ஆகிய மூன்று பாடங்களில் சதம் எடுத்து காதர் முகைதீன் பள்ளி வரலாற்றிலேயே புதிய சாதனை படைத்து உள்ளார்.

சாதனை படைத்த மாணவனுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்  

 

ABDUS SHAKOOR Y 
SUBJECT  MARKS
LANGUAGE  090 
ENGLISH 088 
MATHS 100 
SCIENCE ( Theory + Practical ) ( 075 + 025 )   100
SOCIAL  100 
TOTAL  478 
RESULT PASS 
Close